กู้เงินจ่ายค่าเทอมเลือกที่ไหนดี? ชี้พิกัดสำหรับผู้ปกครอง

กู้เงินจ่ายค่าเทอมเลือกที่ไหนดี? แหล่งเงินกู้ที่มั่นใจและถูกกฎหมาย การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างรากฐานให้กับชีวิตของทุกคน
กู้เงินจ่ายค่าเทอมเลือกที่ไหนดี? แหล่งเงินกู้ที่มั่นใจและถูกกฎหมาย การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างรากฐานให้กับชีวิตของทุกคน แต่บางครั้งเราอาจพบว่าเราไม่สามารถหารายได้เพียงพอในการจ่ายค่าเทอมได้ทันเวลาที่เทอมใหม่กำลังจะเริ่มต้น การเงินเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักใจในส่วนของบุคคลหลาย ๆ คน ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากมาแนะนำแหล่งเงินกู้ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกฎหมายเพื่อช่วยให้คุณสามารถกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมได้อย่างไม่ยากลำบาก ในบทความนี้เราจะพาคุณไปพบกับแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือแน่นอน ที่มีการันตีว่าเป็นแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายและไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบอย่างแน่นอน

กู้เงินเพื่อการศึกษามีอะไรบ้าง? และมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

การต่อยอดอนาคตให้แก่ลูกรักด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่สามารถหาได้จากหลาย ๆ แหล่งที่ถูกกฎหมายเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพ่อแม่ที่มีปัญหาการเงินและต้องการให้ลูกเรียนดีมีโอกาสไปสู่อนาคตที่ดีในการศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการจัดหาเงินทุน รวมถึงการสนับสนุนในการศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 80% ของค่าเล่าเรียน

การใช้สินเชื่อเงินกู้เพื่อการศึกษาสามารถช่วยให้ครอบครัวและเด็กที่มีความสมัครใจและความสามารถในการเรียนรู้ได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในการได้รับการศึกษาที่ดี โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่มากพอในการสนับสนุนการศึกษาต่อไป สิ่งที่ควรทำคือการศึกษาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เลือกหาข้อมูลและขอสินเชื่อในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดต่อความต้องการของครอบครัวและเด็ก

ประเภทของสินเชื่อกู้เงินเพื่อการศึกษา

หากสนใจในการขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อการศึกษา ควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ เป็นที่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อทราบขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา อีกทั้งต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อให้การกู้ยืมเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เป็นกองทุนกู้เงินเพื่อการศึกษาที่จะผูกติดกับรายได้ในอนาคต เพื่อให้สิทธิ์กับประชาชนที่ต้องการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยกองทุนนี้จะเปิดโอกาสให้ในระดับอุดมศึกษาและอนุปริญญาทั้งในภาครัฐและเอกชน สำหรับภาระค่าใช้จ่ายก็จะถูกปรับให้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้กู้เงิน กรอ.

  • สัญชาติไทย
  • เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับให้เข้ารับการศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด

เงื่อนไขการชำระ

  • ต้องชำระคืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

อีกหนึ่งกองทุนเพื่อการศึกษาที่มอบโอกาสให้ประชาชนมามากมาย โดยสามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนระดับอุดมศึกษาทั้งอนุปริญญาและปริญญาตรี สำหรับวงเงินกู้ยืม จะถูกพิจารณาตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้กู้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น

คุณสมบัติผู้กู้เงิน กรอ.

  • สัญชาติไทย
  • รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท

เงื่อนไขการชำระ

  • ชำระเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี บังคับคืนกองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้ ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ จะถูกปรับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กองทุนกำหนด อย่างไรก็ตาม หากผู้กู้เงินมีประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนกำหนดเวลา หรือก่อนครบระยะปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอื่นใด

สินเชื่อกู้เงินเพื่อการศึกษาของธนาคารต่าง ๆ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากสถาบันการเงินมีความหลากหลายให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศด้วย แต่ละธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยและวงเงินที่แตกต่างกันไป สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของสินเชื่อเพื่อการศึกษา คุณสามารถสอบถามกับธนาคารที่เปิดให้บริการสินเชื่อโดยตรงได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

ข้อดีของสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากแหล่งกู้เงินในระบบ

เพราะการกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินและกองทุนเพื่อการศึกษาโดยตรง แทนการกู้เงินนอกระบบนั้น มีกฎหมายที่สามารถรับรองได้จริง ทั้งยังมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงไม่แปลกที่การกู้เงินเพื่อการศึกษาจากแหล่งสินเชื่อในระบบจึงมีข้อดีมากมาย อาทิ

  • แหล่งที่มาของเงินที่สามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัยต่อการนำมาใช้จ่าย
  • สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ไร้ปัญหาดอกท่วมต้นจนกลายเป็นหนี้สินที่ไม่สามารถจัดการได้

สนใจอ่านบทความหรือข่าวสารการเงินเพิ่มเติมได้ที่ cash7day.com

CashBanner

หัวข้อเรื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

CashBanner

บทความล่าสุด

Scroll to Top